Zgłoszenie kandydatury do Zarządu Krajowego ZMMN w RP!

W związku ze zbliżającą się Radą Delegatów, Zarząd Krajowy ZMMN w RP podczas posiedzenia dnia 13.09.2021 podjął decyzję o możliwości przeprowadzenia wyborów uzupełniających na stanowisko sekretarza lub członka Zarządu Krajowego ZMMN w RP.

Zgłoszenie kandydatury jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na kandydaturę do Zarządu Krajowego ZMMN w RP.

Zgłoszenie wiąże się z obowiązkiem uczestniczenia w Radzie Delegatów, dnia 19.09.2021 o godz. 11:00 w sali konferencyjnej na 4. piętrze w siedzibie BJDM przy ulicy Konopnickiej 6 w Opolu, bądź online za pomocą platformy Google Meets: https://meet.google.com/tbn-jzez-npe.

Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP
Opole, 19.09.2021 r.
1) Otwarcie zebrania przez przewodniczącego Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Oskara Zgoninę;
2) Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
3) Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
4) Omówienie procedur i zasad głosowania;
5) Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
6) Przyjęcie porządku obrad;
7) Przemówienia zaproszonych gości;
8) Sprawozdania merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2020;
9) Sprawozdanie finansowe za rok 2020;
10) Sprawozdanie z działalności biura za rok 2020;
11) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
12) Dyskusja;
13) Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
14) Przegłosowanie wniosków:
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego ZMMN za rok 2020
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania merytorycznego ZMMN za rok 2020
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania działalności biura ZMMN
– Wniosek o przyjęcie sprawozdania komisji rewizyjnej
15) Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Krajowemu za rok 2020
16) Wybory uzupełniające do Zarządu Krajowego Związku.
17) Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
18) Głosowania;
19) Przedstawienie wyników głosowań;
20) Wolne wnioski;
21) Podziękowania i zakończenie obrad.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.