Partnerzy

Wspierają, inspirują, a przede zarażają swoją energią! Przedstawiamy naszych partnerów, którym dziękujemy za każdy wspólny projekt.

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Jest organizacją dachową Mniejszości Niemieckiej w Polsce z siedzibą w Opolu, do której ZMMN również należy. Jednostka ta jest członkiem Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i posiada ponad 150.000 członków.

Więcej informacji:

Konsulat Niemiec w Opolu

Niemiecka placówka konsularna z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Opolu.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest naczelnym organem administracji rządowej, obsługujący trzy działy: administrację publiczną, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Więcej informacji:

Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa)

To najstarsza niemiecka organizacja pośrednicząca, która jest zaangażowana w pokojowe i wzbogacające współistnienie ludzi i kultur na całym świecie. Jej programy realizują pięć głównych tematów: wymiana sztuki i kultury, dialog społeczeństwa obywatelskiego, ucieczka i migracja, kultura i konflikt oraz Europa. Finansowane programy obejmują m.in. menedżera ds. kultury, asystenta ds. kultury, a także umożliwiają stypendia w innych krajach.

Więcej informacji:

Fundacja Rozwoju Śląska

To instytucja, która poprzez swoją działalność ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska. Aktualnie Fundacja Rozwoju Śląska skupia swoją działalność w następujących obszarach:
– wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
– wsparcie działalności kulturalnej,
– działalność pożyczkowa,
– Regionalna Instytucja Finansująca,
– usługi rozwojowe dla MSP.

Więcej informacji:

Goethe-Institut

Jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działają na całym świecie promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Więcej informacji:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa opolskiego. Celem TSKN jest wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej poprzez różnego rodzaju projekty, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu, wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. przy DFK.

Więcej informacji:

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa śląskiego. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii niemieckiej. Ważną dziedziną działalności DFK jest także pielęgnacja języka niemieckiego. W tym zakresie Towarzystwo organizuje kursy jęz. niemieckiego oraz liczne konkursy. Oprócz tego DFK organizuje inne, liczne imprezy kulturalne.

Więcej informacji:

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń. W ciągu roku realizuje szereg projektów społecznych, kulturalnych, językowych, historycznych, a także wydaje szereg publikacji.

Więcej informacji:

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)

To sieć organizacji młodzieżowych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych w całej Europie. Głównym celem JEV jest ochrona i rozwój praw mniejszości narodowych. Poprzez swoje działania wzmacnia świadomość w populacji większościowej na temat spraw mniejszości i grup etnicznych.

Więcej informacji:

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Mindeheiten (AGDM)

Z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), w 1991 r. w Budapeszcie powstała grupa robocza, która łączy wszystkie organizacje mniejszości niemieckich zrzeszone w FUEN, dachowej organizacji mniejszości autochtonicznych w Europie.

Więcej informacji:

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

To forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest m.in. popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych.

Więcej informacji:

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Więcej informacji:

Wochenblatt.pl

Tygodnik Wochenblatt.pl posiada najwyższy nakład (ok. 6000 egz.) wśród ukazujących się w Polsce gazet, których adresatami są głównie osoby niemieckiego pochodzenia zamieszkałe na terenie całego kraju. Unikalność gazety polega na jej dwujęzyczności.

Więcej informacji:

Mittendrin

Redakcja Mittendrin prowadzi całodobowe Polsko-Niemieckie Radio Internetowe, różnego rodzaju audycje i projekty kulturalno-medialne, czy warsztaty radiowe/medialne dla dzieci i młodzieży oraz oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich dla osób z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji: