[:pl]

Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce

Jest organizacją dachową Mniejszości Niemieckiej w Polsce z siedzibą w Opolu, do której ZMMN również należy. Jednostka ta jest członkiem Federalnego Związku Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN) i posiada ponad 200.000 członków.

Więcej informacji: http://www.vdg.pl/pl/

Konsulat Niemiec w Opolu

Niemiecka placówka konsularna z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Opolu. Obecnie konsulem jest Pani Birgit Fisel-Rösle.

Więcej informacji: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest naczelnym organem administracji rządowej, obsługujący trzy działy: administrację publiczną, sprawy wewnętrzne, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/mswia

Instytut ds. Stosunków Kulturalnych z Zagranicą (ifa)

To najstarsza niemiecka organizacja pośrednicząca, która jest zaangażowana w pokojowe i wzbogacające współistnienie ludzi i kultur na całym świecie. Jej programy realizują pięć głównych tematów: wymiana sztuki i kultury, dialog społeczeństwa obywatelskiego, ucieczka i migracja, kultura i konflikt oraz Europa. Finansowane programy obejmują m.in. menedżera ds. kultury, asystenta ds. kultury, a także umożliwiają stypendia w innych krajach.

Więcej informacji: https://www.ifa.de/

Fundacja Rozwoju Śląska

To instytucja, która poprzez swoją działalność ma bezpośredni wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny Śląska. Aktualnie Fundacja Rozwoju Śląska skupia swoją działalność w następujących obszarach:
– wsparcie organizacji mniejszości niemieckiej,
– wsparcie działalności kulturalnej,
– działalność pożyczkowa,
– Regionalna Instytucja Finansująca,
– usługi rozwojowe dla MSP.

Więcej informacji: http://fundacja.opole.pl/10/strona-glowna.html

Goethe-Institut

Jest instytutem kultury Republiki Federalnej Niemiec. Działają na całym świecie promując znajomość języka niemieckiego i wspierając międzynarodową współpracę kulturalną.

Więcej informacji: https://www.goethe.de/ins/pl/pl/index.html

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa opolskiego. Celem TSKN jest wspieranie życia kulturalnego Mniejszości Niemieckiej poprzez różnego rodzaju projekty, rozwój niemieckojęzycznego szkolnictwa w regionie, propagowanie dwujęzyczności mieszkańców regionu, wspieranie instytucji o charakterze społecznym, jak np. przy DFK.

Więcej informacji: http://skgd.pl/

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego

Jest organizacją mniejszości niemieckiej działającą na terenie województwa śląskiego. Celem Towarzystwa jest kultywowanie tradycji i historii niemieckiej. Ważną dziedziną działalności DFK jest także pielęgnacja języka niemieckiego. W tym zakresie Towarzystwo organizuje kursy jęz. niemieckiego oraz liczne konkursy. Oprócz tego DFK organizuje inne, liczne imprezy kulturalne.

Więcej informacji: https://www.dfkschlesien.pl/pl/

Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej

Jest pierwszą i jedyną w swoim rodzaju ponadpartyjną inicjatywą polskich i niemieckich instytucji i organizacji, które połączyły swoje doświadczenia i umiejętności, swoje zasoby finansowe i ludzkie w jednym związku stowarzyszeń. W ciągu roku realizuje szereg projektów społecznych, kulturalnych, językowych, historycznych, a także wydaje szereg publikacji.

Więcej informacji: http://www.haus.pl/

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)

To sieć organizacji młodzieżowych, należących do mniejszości narodowych i etnicznych w całej Europie. Głównym celem JEV jest ochrona i rozwój praw mniejszości narodowych. Poprzez swoje działania wzmacnia świadomość w populacji większościowej na temat spraw mniejszości i grup etnicznych.

Więcej informacji: http://www.yeni.org/de/

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Mindeheiten (AGDM)

Z inicjatywy Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny (BMI), w 1991 r. w Budapeszcie powstała grupa robocza, która łączy wszystkie organizacje mniejszości niemieckich zrzeszone w FUEN, dachowej organizacji mniejszości autochtonicznych w Europie.

Więcej informacji: https://agdm.fuen.org/

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

To forum współpracy organizacji pozarządowych których członkami są młodzi Polacy. Celem PROM jest m.in. popularyzacja uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, informowanie opinii publicznej o stanie polityki na rzecz młodzieży w Polsce oraz reprezentowanie organizacji członkowskich. PROM jest oficjalnym przedstawicielem polskiej młodzieży na Unijnych Konferencjach Młodzieżowych.

Więcej informacji: https://prom.info.pl/

FWPN

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej

Głównym zadaniem Fundacji jest wspieranie wartościowych inicjatyw polsko-niemieckich, m.in. projektów o charakterze edukacyjnym poszerzających wiedzę o Polsce i Niemczech, współpracy naukowej, a także projektów artystycznych i literackich. Fundacja promuje również podróże studyjne, programy stypendialne, publikacje, debaty. Zarówno poprzez dotacje, jak i poprzez projekty przez nią inicjowane, FWPN pragnie inspirująco oddziaływać na relacje polsko-niemieckie.

Więcej informacji: http://fwpn.org.pl/

Wochenblatt.pl

Tygodnik Wochenblatt.pl posiada najwyższy nakład (ok. 6000 egz.) wśród ukazujących się w Polsce gazet, których adresatami są głównie osoby niemieckiego pochodzenia zamieszkałe na terenie całego kraju. Unikalność gazety polega na jej dwujęzyczności.

Więcej informacji: http://wochenblatt.pl/

Mittendrin

Redakcja Mittendrin prowadzi całodobowe Polsko-Niemieckie Radio Internetowe, różnego rodzaju audycje i projekty kulturalno-medialne, czy warsztaty radiowe/medialne dla dzieci i młodzieży oraz oferuje możliwość odbycia praktyk studenckich dla osób z kraju i z zagranicy.

Więcej informacji: https://mittendrin.pl/

[:de]

Der Verband der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

Ist die Dachorganisation der deutschen Minderheit in Polen mit Sitz in Oppeln. Der Verband ist Mitglied in der Föderalistischen Union Europäischer Volksgruppen (FUEN) und hat über 200.000 Mitglieder.

Mehr Informationen: http://www.vdg.pl/pl/

Konsulat der Bundesrepublik Deutschland in Oppeln

Vertretung der BRD, deren Sitz sich in der Strzelców-Bytomskich-Straße 11 in Oppeln befindet. Die derzeitige Konsulin ist Frau Birgit Fisel-Rösle.

Mehr Informationen: https://polen.diplo.de/pl-pl/01-vertretungen/01-5-gk-oppeln

Das Ministerium für Inneres und Verwaltung

Der Minister für Inneres und Verwaltung ist das Hauptorgan der Regierungsverwaltung, der drei Abteilungen untersteht: öffentliche Verwaltung, innere Angelegenheiten, religiöse Konfessionen sowie nationale und ethnische Minderheiten.

Mehr Informationen: https://www.gov.pl/web/mswia

Institut für Auslandsbeziehungen (ifa)

Ifa ist Deutschlands älteste Mittlerorganisation, die sich weltweit für ein friedliches und bereicherndes Zusammenleben von Menschen und Kulturen engagiert. Seine Programme verfolgen fünf Kernthemen: Kunst- und Kulturaustausch, Dialog der Zivilgesellschaften, Flucht und Migration, Kultur und Konflikt sowie Europa. Zu den finanzierten Programmen gehören unter anderem der ifa-Kulturmanager, ifa-Kulturassistentin, sowie ifa- Stipendien in anderen Ländern.

Mehr Informationen: https://www.ifa.de/

Stiftung für die Entwicklung Schlesiens

Ist eine Institution, die durch ihre Tätigkeit einen direkten Einfluss auf die soziale, wirtschaftliche, und kulturelle Entwicklung Schlesiens hat.
Aktuell basiert die Tätigkeit auf folgenden Gebieten:
– Unterstützung der Organisationen der deutschen Minderheit,
– Unterstützung kultureller Tätigkeit,
– Darlehensgewährung,
– Regionale Finanzierungsanstalt,
– Entwicklungsdienste.

Mehr Informationen: http://fundacja.opole.pl/10/strona-glowna.html

Goethe-Institut

Ist das weltweit tätige Kulturinstitut der Bundesrepublik Deutschland. Es fördert die Kenntnis der deutschen Sprache im Ausland und pflegt die internationale kulturelle Zusammenarbeit.

Mehr Informationen: http://skgd.pl/de/

Sozial-Kulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien

Ist eine Organisation der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Oppeln. Das Ziel der SKGD ist die Animation und Unterstützung des kulturellen Lebens der deutschen Minderheit durch verschiedene Projekte, Entwicklung des deutschsprachigen Schulwesens in der Region, Verbreitung der Zweisprachigkeit der Regionbewohner und unterstzützt dabei soziale Einrichtungen, z.B. der Begegnungsstätten, Bibliotheken, Schulen u.ä., welche bei den Deutschen Freundschaftskreisen aktiv sind.

Mehr Informationen: http://skgd.pl/de/

Deutscher Freundschaftskreis in Schlesien

Ist eine Organisation der deutschen Minderheit in der Woiwodschaft Schlesien. Das Ziel unserer Gesellschaft ist die Pflege der deutschen Tradition und Geschichte. Eine wichtige Tätigkeit des DFK ist die Pflege der deutschen Sprache. In diesem Bereich organisiert die Gesellschaft Sprachkurse und viele Wettbewerbe. Außerdem organisiert der DFK viele andere Kulturveranstaltungen.

Mehr Informationen: https://www.dfkschlesien.pl/de/

Haus der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

Ist eine bisher einmalige, parteiübergreifende Initiative polnischer und deutscher Stiftungen, Institutionen und Organisationen. Die Initiatoren bringen mit der Gründung des Hauses ihre Erfahrung und ihr Know-how, ihre finanziellen, wie personellen Ressourcen in einen gemeinsamen Trägerverein ein. Im Laufe des Jahres gibt sie Publikationen heraus und führt eine Reihe sozialer, kultureller, sprachlicher und historischer Projekte durch.

Mehr Informationen: http://www.haus.pl/de/

Arbeitsgemeinschaft Deutscher Mindeheiten (AGDM)

Auf Initiative des Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) wurde daher 1991 in Budapest eine Arbeitsgemeinschaft, die alle Organisationen vereint, die in der FUEN, dem Dachverband der autochthonen Minderheiten in Europa, zusammengeschlossen sind und sich als Verbände deutscher Minderheiten betrachte, gegründet.

Mehr Informationen: https://agdm.fuen.org/

Die Jugend Europäischer Volksgruppen (JEV)

Ist ein aktives Netzwerk von Jugendorganisationen, die zu nationalen und ethnischen Minderheiten in ganz Europa dazugehören. Das Hauptziel der JEV ist die Erhaltung und Entwicklung von Minderheiten- und Volksgruppenrechten. Durch ihre Tätigkeit stärkt sie das Bewusstsein innerhalb der Mehrheitsbevölkerung für die Angelegenheiten der Minderheiten und Volksgruppen.

Mehr Informationen: http://www.yeni.org/de/

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych

Ist ein Forum für die Zusammenarbeit zwischen nichtstaatlichen Organisationen, denen junge Polen angehören. Ziel von PROM ist es unter anderem, die Beteiligung junger Menschen am öffentlichen Leben zu fördern, die Öffentlichkeit über den Stand der Jugendpolitik in Polen zu informieren und Mitgliedsorganisationen zu vertreten. PROM ist offizieller Vertreter der polnischen Jugend bei den EU-Jugendkonferenzen.

Mehr Informationen: https://prom.info.pl/

FWPN

Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit

Die Stiftung unterstützt deutsch-polnische Initiativen, dabei insbesondere: Bildungsprojekte, die das Wissen über Deutschland und Polen erweitern oder die deutsche und polnische Sprache fördern, wissenschaftlichen Dialog sowie Kunst und Literatur. Mit ihren Projekten wie zum Beispiel Studienreisen, Stipendienprogrammen, Publikationen und Debatten aber auch durch ihre Projektförderung möchte die Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit Impulse für die deutsch-polnischen Beziehungen geben.

Mehr Informationen: http://sdpz.org/

Wochenblatt.pl

Die Wochenzeitschrift hat die höchste Auflage (ok. 6000 Exemplare) unter den in Polen erscheinenden Zeitungen, die sich hauptsächlich an im ganzen Land lebende Menschen deutscher Herkunft richten. Die Einzigartigkeit der Zeitung liegt in ihrer Zweisprachigkeit.

Mehr Informationen: http://wochenblatt.pl/

Mittendrin

Die Mittendrin-Redaktion betreibt 24 Stunden deutsch-polnisches Internetradio, verschiedene Kultur- und Medienprogramme und -projekte sowie Radio-/Medienworkshops für Kinder und Jugendliche und bietet Praktikumsmöglichkeiten für Studierende aus Polen und dem Ausland an.

Mehr Informationen: https://mittendrin.pl/de/

[:]