Porządek obrad Rady Delegatów 2020!

Porządek obrad Rady Delegatów Związku Młodzieży Mniejszości Niemieckiej w RP – Opole, 5.07.2020 r.

 1. Otwarcie zebrania przez przewodniczącą Zarządu Krajowego ZMMN w RP – Katrin Koschny;
 2. Sporządzenie listy obecności, połączenie online i stwierdzenie wymaganego quorum;
 3. Wybór przewodniczącego zebrania oraz protokolanta;
 4. Omówienie procedur i zasad głosowania;
 5. Wybór komisji wnioskowo-skrutacyjnej;
 6. Przyjęcie porządku obrad;
 7. Przemówienia zaproszonych gości;
 8. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu Krajowego za rok 2019;
 9. Sprawozdanie finansowe za rok 2019;
 10. Sprawozdanie z działalności biura za rok 2019;
 11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019;
 12. Dyskusja;
 13. Przyjęcie sprawozdań w drodze uchwał;
 14. Wybory Zarządu Krajowego Związku na kadencję 2020 – 2022;
 15. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
 16. Głosowania;
 17. Przedstawienie wyników głosowań;
 18. Wybór Komisji Rewizyjnej Związku na kadencję 2020-2022;
 19. Przedstawienie kandydatur, prezentacje kandydatów, dyskusja i możliwość zadawania pytań;
 20. Głosowania;
 21. Przedstawienie wyników głosowań;
 22. Przekazanie głosu wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Krajowego;
 23. Wolne wnioski;
 24. Podziękowania i zakończenie obrad.

Informujemy, iż zgodnie z art. 10 ust. 1b i 1c ustawy Prawo o stowarzyszeniach dopuszcza się możliwość udziału w Radzie Delegatów przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej oraz wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach.

W związku z powyższym, prosimy delegatów, którzy planują uczestniczyć w Radzie Delegatów w formie zdalnej, o przesłanie odpowiedniej wiadomości za pośrednictwem adresu e-mail: komisja@bjdm.eu!

Więcej na temat głosowania zdalnego: Porządek Rady Delegatów 2020