Nabór do Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego. Zostań„ ambasadorem już dziś›!

Szczegóły wydarzenia

 • Nabór do Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego. Zostań„ ambasadorem już dziś›!
 • Dodano: 06 listopad 2014

 • Nabór do Programu Ambasadorskiego Dialogu Usystematyzowanego.
  Poszukujemy ambasadorów Dialogu Usystematyzowanego!

  Poszukujemy 32 liderów i liderek z terenu cał‚ego kraju, których zadaniem będzie  przeprowadzenie  konsultacji z młodzieżą… w swoim lokalnym środowisku wokół‚ kwestii wzmocnienia sprawczości mł‚odych ludzi (youth empowerment) - tematu przewodniego aktualnego cyklu Dialogu Usystematyzowanego. Łą…cznie ambasadorzy zorganizują ponad 60 debat i spotkań„ dla swoich rówieś›ników. Przykł‚adowe działania ambasadorskie to: organizacja debat i warsztatów dla mł‚odzieży na tematy zwią…zane z obecnym tematem przewodnim dialogu usystematyzowanego w Unii Europejskiej. Ponadto  ambasadorzy bę™dą… organizowć‡ dyskusje lub debaty z lokalnymi władzami na temat polityki mł‚odzieżowej i wspierania młodych ludzi.

  Dla ambasadorów  przewidziane jest szkolenie w Zielonej Górze oraz konferencja w Warszawie, podczas których poszerzą… oni swoją… wiedzę™ na temat dialogu usystematyzowanego oraz nabę™dą… wiele nowych umieję™tnoś›ci, które będą pomocne podczas realizacji zadań„ ambasadorskich.


  CZYM JEST PROGRAM AMBASADORSKI DIALOGU USYSTEMATYZOWANEGO?

  Dialog Usystematyzowany jest ogólnoeuropejską… inicjatywą…, mają…cą… na celu rozpoznanie problemów i oczekiwań„ mł‚odych w najważniejszych tematach ich dotyczą…cych. Jest procesem stworzonym przez mł‚odych i dla mł‚odych.
    Dialog usystematyzowany (ang. "structured dialogue€"), to forma komunikacji mię™dzy mł‚odymi ludźmi a decydentami, osobami, które mogą… wpł‚ywać‡ na to co się™ dzieje w naszym kraju, w Unii Europejskiej. Dialog ten jest świetną… okazją… do dyskusji o priorytetach europejskiej współ‚pracy w dziedzinie polityki mł‚odzieżowej. Angażuje nie tylko mł‚odzież i organizacje mł‚odzieżowe, ale także kraje obejmują…ce prezydencję™ w Radzie Unii Europejskiej, Europejskie Forum Młodzieży, krajowe rady mł‚odzieży (w Polsce: Polska Rada Organizacji Mł‚odzieżowych - PROM) oraz narodowe agencje programu žErasmus+.
  Dialog jest oparty na idei zawartej w rezolucji Rady Unii Europejskiej, która mówi o wartoś›ci szanowania ich (mł‚odych ludzi) prawa do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczą…cych w drodze stał‚ego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi€. Czyli, że decyzje dotyczą…ce mł‚odych powinny zapadać‡ zgodnie z zasadą… "nic o nas bez nas"€.
  Nie ma znaczenia czy jesteś› zwolennikiem czy przeciwnikiem Unii Europejskiej oraz jaką… partię™ popierasz. Faktem jest, że wł‚adza podejmuje decyzje, które wpł‚ywają na Twoje życie. Zainteresowanie nimi jest wię™c ważne dla ciebie i dla społ‚eczeń„stwa, w którym funkcjonujesz i€“ warto mieć‡ swój gł‚os!
  W Polsce Dialog Usystematyzowany realizowany jest m.in. poprzez program ambasadorski. Ponad 30 liderów i liderek z terenu cał‚ego kraju zostanie mianowanych ambasadorami Dialogu Usystematyzowanego. Ich zadaniem będzie  przeprowadzenie wł‚asnej kampanii konsultacyjnej w swoim lokalnym ś›rodowisku zgodnie z ideą… naszej inicjatywy. Łą…cznie ambasadorzy zorganizują… ponad 60 debat i spotkań„ dla swoich rówieś›ników. Przykł‚adowe dział‚ania ambasadorskie to: organizacja debat  i warsztatów dla mł‚odzieży na tematy zwią…zane z obecnym tematem przewodnim dialogu usystematyzowanego w Unii Europejskiej. Ponadto, ambasadorzy bę™dą… organizować‡ dyskusje lub debaty z lokalnymi wł‚adzami na temat polityki mł‚odzieżowej, wspierania mł‚odych ludzi.
  Dla ambasadorów jest przewidziane szkolenie w Zielonej Górze oraz konferencja w Warszawie, podczas których poszerzą… oni swoją… wiedzę™ na temat dialogu usystematyzowanego oraz nabę™dą… wiele nowych umieję™tnoś›ci, któłre bę™dą… pomocne podczas realizacji zadań„ ambasadorskich.

  Jak zostać‡ ambasadorem?

  Do udziału w programie zapraszamy mł‚odych, aktywnych ludzi w wieku 18-26 lat, którzy są… gotowi zorganizować‡ okoł‚o trzech wydarzeń„ (debaty, warsztaty) w ramach konsultacji Dialogu Usystematyzowanego.  Prosimy o wypeł‚nienie formularza zgł‚oszeniowego do 14 listopada i odesł‚anie go na adres tomasz.klemt@prom.info.pl