Regulamin

Szczegóły wydarzenia

 • Regulamin
 • Dodano: 16 wrzesieñ 2014

 •  

  Projekt Rady Działalności Pożytku Publicznego

  Województwa Opolskiego II kadencji

   

   

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGOTYP

  RADY DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

   

  § 1

  Postanowienia ogólne

  1.    Organizatorem Konkursu jest Marszałek Województwa Opolskiego oraz Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego II kadencji, zwani dalej Organizatorami.

  2.    Niniejszy Regulamin określa cel i zasady uczestnictwa w Konkursie, rodzaj nagród oraz sposób ich uzyskania.

  3.    Uczestnicy Konkursu (w przypadku osób niepełnoletnich ich prawni opiekunowie) wyrażają zgodę na przetwarzanie zawartych w zgłoszeniu danych osobowych
  w zakresie niezbędnym dla konkursu. Dane osób uczestniczących w Konkursie będą wykorzystane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 nr 133 poz.883), dla celów przeprowadzenia Konkursu.

  4.    Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony na stronie internetowej: www.opolskie.pl, www.ngo.opolskie.pl, Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego. 

   

  § 2

  Cele Konkursu

  1.    Konkurs organizowany jest w następujących celach:

  a)  wzrost identyfikacji Rady Działalności Pożytku Publicznego  (RDPPWO)
  w przestrzeni publicznej,

  b)   upowszechnienie i promocja działalności RDPPWO,

  c)   upowszechnianie wiedzy na temat obecności organizacji pozarządowych
  w przestrzeni publicznej i życiu społecznym,

  d)   rozwijanie wyobraźni i zdolności plastycznych.

   

  § 3

  Adresaci Konkursu

  1.   Konkurs adresowany jest do osób indywidualnych i grup formalnych i nieformalnych
  z terenu  Województwa Opolskiego, w szczególności uczniów szkół i członków organizacji pozarządowych.

  2.    Praca może być przygotowana indywidualnie lub zespołowo.

   

   

   

   

  § 4

  Tematyka i zadanie konkursowe

  1.   Tematem konkursu jest logotyp RDPPWO.

  2.   Zadaniem konkursowym jest przygotowanie projektu logotypu RDPPWO w formie pracy plastycznej dwuwymiarowej (wykonanej dowolną techniką rysunkową, malarską bądź grafiki komputerowej) w kolorze.

   

  § 5

  Tryb nadsyłania prac

  1.    Prace konkursowe należy przesyłać drogą pocztową (w przypadku grafiki komputerowej należy przekazać wydruk oraz dodatkowo plik w formacie JPG na płycie CD) w zamkniętej kopercie z dopiskiem ?Konkurs na logotyp RDPPWO?, na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Piastowska 14, 45 ? 082 Opole.

  2.    Termin nadsyłania prac upływa w dniu 30 września 2014 r.

  3.    Każdy uczestnik konkursu  może przesłać maksymalnie 3 prace.

  4.    Do pracy należy dołączyć podpisaną ?Kartę zgłoszenia do konkursu?, stanowiącą załącznik do Regulaminu i dostępną również na stronie internetowej www.opolskie.pl, www.ngo.opolskie.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządu Województwa Opolskiego. W przypadku osób niepełnoletnich karta musi być podpisana dodatkowo przez prawnego opiekuna uczestnika.

   

  § 5

  Rozstrzygnięcie konkursu

  1.   Prace nadesłane na konkurs oceni Komisja - Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego. Rada Działalności Pożytku Publicznego może powołać
  w skład Komisji dodatkowych ekspertów.

  2.    Każda praca zostanie oceniona według następujących kryteriów:

  a)    nawiązanie do symboliki i marki Województwa Opolskiego (0-10 pkt),

  b)   trafność tematu (0-10 pkt),

  c)    oryginalność i pomysłowość (0-5 pkt),

  d)   estetyka wykonania pracy (0-5 pkt),

  e)    walory artystyczne tj. kompozycja, gama kolorystyczna, technika wykonania
  (0-5 pkt).

  3.    Rozstrzygnięcia konkursu dokona Komisja. Decyzje Komisji są ostateczne.

  4.    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Opolskich Targów Organizacji Pozarządowych, zaplanowanych na III kwartał 2014 r.

   

   

  § 6

  Nagrody

  1.   W konkursie zostanie przyznana rzeczowa nagroda główna oraz dodatkowe wyróżnienia i upominki dla uczestników konkursu.

  2.   Nagroda główna oraz wyróżnienia i upominki zostaną uroczyście wręczone na Opolskich Targach Organizacji Pozarządowych.

   

  § 7

  Postanowienia końcowe

  1.    Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji prac biorących udział
  w konkursie.

  2.    Organizatorzy nie zwracają prac nadesłanych na konkurs oraz kosztów ich przesyłki.

  3.    Prace niezgodne z założeniami Regulaminu i przesłane po terminie nie będą oceniane.

  4.    Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatorów. Nadesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie jej przez Organizatorów.

  5.    Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

  6.    W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami komórki Pełnomocnik ds. Organizacji Pozarządowych, tel. 77/ 54 16 593 lub 77/ 54 16 486.